minyoongi

we all know who is the clingy one 😏 . 🥀 ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴄᴄᴛs: @ ʙᴀɴɢᴛᴀɴ_ᴛᴀᴇsᴛʜᴇᴛɪᴄ (ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ) @ʙᴀɴɢᴛᴀɴ.ᴀᴇsᴛʜᴇᴛɪᴄsx . ᴠᴏᴛᴇ ʙᴛs ғᴏʀ ɢʀᴀᴍᴍʏs!! ʟɪɴᴋ ɪɴ ᴍʏ ʙɪᴏ :) . 🥀 ғᴄ: 1228 . . . . . ᴛᴀɢs #bts #bangtan #btsarmy #bulletproof #kpop #bangtansonyeondan #bangtanboys #army #kimnamjoon #namjoon #rm #kimseokjin #jin #minyoongi #yoongi #suga #agustd #junghoseok #hoseok #jhope #btsjimin #parkjimin #jimin #kimtaehyung #v #taehyung #jeonjungkook #jungkook #jungkookie #bighit

jungkook own’s me like wow I’m really his bitch

Comment your fave one😍 #bts #bangtanboys #kimseokjin #minyoongi #junghoseok #kimnamjoon #parkjimin #kimtaehyung #jeonjungkook @bts.bighitofficial 💞 Credit:@btskrd.army

this made me uwu so hard . 🥀 ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴄᴄᴛs: @ ʙᴀɴɢᴛᴀɴ_ᴛᴀᴇsᴛʜᴇᴛɪᴄ (ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ) @ʙᴀɴɢᴛᴀɴ.ᴀᴇsᴛʜᴇᴛɪᴄsx . ᴠᴏᴛᴇ ʙᴛs ғᴏʀ ɢʀᴀᴍᴍʏs!! ʟɪɴᴋ ɪɴ ᴍʏ ʙɪᴏ :) . 🥀 ғᴄ: 1228 . . . . . ᴛᴀɢs #bts #bangtan #btsarmy #bulletproof #kpop #bangtansonyeondan #bangtanboys #army #kimnamjoon #namjoon #rm #kimseokjin #jin #minyoongi #yoongi #suga #agustd #junghoseok #hoseok #jhope #btsjimin #parkjimin #jimin #kimtaehyung #v #taehyung #jeonjungkook #jungkook #jungkookie #bighit

Literally but look at worldwide handsome 🤤🤤 ︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵ **✿❀ follow me fOr mOre @taehy.png ❀✿** ︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵ ,, #bangtanboys #bts #btsjin #seokjin #jin #kimseokjin #btsrapmonster #rapmonster #kimnamjoon #btsjhope #jhope #junghoseok #hoseok #btssuga #suga #minyoongi #btsjimin #jimin  #parkjimin #btsV  #Taehyung #kimtaehyung #btsjungkook #jungkook #jeonjungkook #ARMY

might as well :) #bts

poor baby❤ . . @bts.jungkook @bts.bighitofficial

why is yoongi secretly me . 🥀 ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴄᴄᴛs: @ ʙᴀɴɢᴛᴀɴ_ᴛᴀᴇsᴛʜᴇᴛɪᴄ (ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ) @ʙᴀɴɢᴛᴀɴ.ᴀᴇsᴛʜᴇᴛɪᴄsx . ᴠᴏᴛᴇ ʙᴛs ғᴏʀ ɢʀᴀᴍᴍʏs!! ʟɪɴᴋ ɪɴ ᴍʏ ʙɪᴏ :) . 🥀 ғᴄ: 1228 . . . . . ᴛᴀɢs #bts #bangtan #btsarmy #bulletproof #kpop #bangtansonyeondan #bangtanboys #army #kimnamjoon #namjoon #rm #kimseokjin #jin #minyoongi #yoongi #suga #agustd #junghoseok #hoseok #jhope #btsjimin #parkjimin #jimin #kimtaehyung #v #taehyung #jeonjungkook #jungkook #jungkookie #bighit